Ovlivnění bolesti u hematoonkologických pacientů

Terapie bolesti je nedílnou součástí péče o onkologického pacienta. Rizikovými faktory při léčbě bolesti u pacientů s hematologickou malignitou jsou především trombocytopenie, krvácivost nebo hepatální a renální toxicita při chemoterapii a transplantaci krvetvorných buněk.

PŘÍČINY BOLESTI

Kvůli výše uvedeným faktorům se proto v léčbě nádorové bolesti u těchto pacientů uplatňují zejména slabé a silné opioidy, méně již nesteroidní antiflogistika. Pacient s hematoonkologickým onemocněním se totiž s různě intenzivní bolestí setkává pravidelně. Pro některé nemocné, zejména děti a zvlášť citlivé jedince, mohou být bolestivé samotné pravidelné odběry krve, což se dá vyřešit včasným lokálním použitím krému s obsahem lidokainu a prilokainu před odběrem. 

Specifickým bolestivým výkonem je odběr kostní dřeně, kdy je nutné využít místní anestezii (trimekain, artikain). U pacientů s mnohočetným myelomem (s bolestivým postižením skeletu) bývá nutná i opioidní premedikace k zajištění úlevy od průlomové bolesti během výkonu (morfin, pethidin, případně fentanyl ve formě transbukálních či sublingválních tablet nebo nazálního spreje). Stejná analgetická opatření platí i v případě zavádění centrálních žilních katétrů a portkatétrů.Zdrojem bolesti bývá kromě invazivních výkonů také samotná onkologická léčba a její komplikace. Bolestivou toxicko-zánětlivou mukozitidou dutiny ústní, orofaryngu a dalších částí zažívacího ústrojí může být doprovázena intenzivní vysokodávkovaná chemoterapie a autologní či alogenní transplantace krvetvorných buněk nebo intenzivní léčba akutních leukémií vysokodávkovaným cytarabinem a antracykliny. 

Stejně bolestivé bývá rovněž postižení sliznic v rámci reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci krvetvorných buněk.U pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem a thalidomidem se typicky objevuje neuropatická bolest dolních končetin. Léčba vinkristinem pak bývá doprovázena parestezií v oblasti prstů rukou a plosek nohou. Doprovodným projevem reparace nebo aktivace krvetvorby, zejména při využití růstových faktorů granulopoezy (filgrastim, pegfilgrastim, lipegfilgrastim), může být bolest skeletu pánve, páteře, myalgie a artralgie.Zásadním problémem pro svoji intenzitu a délku trvání je bolest daná vlastní malignitou (postižení skeletu, infiltrace a útlak míšních kořenů).

TERAPEUTICKÉ MODALITY

Každá forma bolesti vždy vyžaduje individuální přístup. Při její léčbě se využívá doporučených postupů pro farmakoterapii nádorové bolesti s využitím třístupňového analgetického žebříčku WHO.Podle něho jsou první možností léčby nesteroidní antiflogistika. U nich je ovšem nutné vzít v úvahu riziko rozvoje krvácivosti při současné poměrně časté trombocytopenii nebo v případě, kdy je po stimulaci růstovým faktorem granulopoezy plánován odběr periferních krvetvorných buněk. Alternativou zde mohou být paracetamol, tramadol, případně jejich kombinace. 

Při použití nesteroidních antiflogistik je třeba myslet i na hepatální, renální a gastrointestinální toxicitu, ale také na jejich účinek antipyretický, který může zamaskovat horečky, jež jsou v hematoonkologii považovány za zásadní projev probíhající – často asymptomatické – systémové infekce pacientů s těžkou neutropenií.U silnější bolesti způsobené malignitou, reakcí štěpu proti hostiteli nebo při mukozitidě dutiny ústní lze využít tramadol, v těžkých případech i morfin podávaný podle aktuální potřeby podkožně (intramuskulární aplikace je kontraindikovaná z důvodu často přítomné trombocytopenie: < 50 × 109/l) nebo v kontinuální nitrožilní aplikaci lineárními dávkovači, případně v rámci strategie pacientem řízené analgezie (PCA). 

Alternativou podání morfinu, s minimem nežádoucích účinků, jsou pak transdermální formy fentanylu a buprenorfinu. Limitací transdermální aplikace je však pomalý nástup účinku a nemožnost rychlé úpravy dávky podle potřeby, zejména u průlomové bolesti. V těchto případech lze použít rychleji účinkující lékové formy fentanylu (bukální či sublingvální tablety nebo nosní sprej).V úvodu léčby opioidy se doporučuje preventivní podání antiemetika/prokinetika metoklopramidu a laktulózového sirupu kvůli snížení rizika obstipace. Při použití opioidů je třeba zvýšené opatrnosti zejména u pacientů s neurotoxickou léčbou nebo stavy zvyšujícími riziko útlumu peristaltiky (mnohočetný myelom, bortezomib, thalidomid, vinkristin). V uvedených případech hrozí nebezpečí výrazné obstipace až paralytického ileu. U nemocných s horečnatými stavy se současnou neutropenií je třeba počítat se zrychlenou absorpcí transdermálně podaného opioidu.V rámci léčby bolesti lze indikovat také koanalgetika ze skupiny antidepresiv a antiepileptik. U periferní neuropatické bolesti lze s výhodou podat gabapentin, pro spasmolytické účinky se využívá butylskopolamin nebo kombinace metamizolu s pitofenonem.

ZÁVĚR

Léčba bolesti je nedílnou součástí péče o pacienty s hematologickými malignitami. Je nezbytné, aby byla volena individuálně, přičemž ústřední roli v ní hrají opioidy pro svůj efekt, dobrou toleranci a nulovou hematologickou toxicitu.

Zdroj: Vokurka S. Léčba bolesti u pacientů s hematologickou malignitou. Acta Medicinae 2016; 5 (Suppl.): 36–37. Publikováno na 

https://www.prolekare.cz/tema/lecba-bolesti-v-onkologii/detail/ovlivneni-bolesti-u-hematoonkologickych-pacientu-8615

K zobrazení tohoto obsahu se musíte přihlásit.

Nemáte-li účet, zaregistrujte se, prosím.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona é. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve zněni pozdějších pfedpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky